Informace o zpracování osobních údajů

Správce

  • Střechy Bohemia s.r.o.
  • IČ: 25176072
  • DIČ: CZ25176072
  • Chlebov 60, 392 01 Soběslav
  • Zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7884

Účely zpracování

Obchodní a realizační firma Střechy Bohemia s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje, které získala od Vás nebo z jiných zdrojů, k následujícím účelům:

  • Povinná identifikace a kontrola Zájemce podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (identifikační údaje na průkazu totožnosti, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, účel a zamýšlená povaha obchodu, přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku). Plnění povinností a závazků, které vyplývají ze smlouvy uzavřené mezi firmou Střechy Bohemia s.r.o. a Vámi. Tím se rozumí osobní údaje, bydliště a kontaktní údaje. Tyto informace obsahují údaje o uskutečněných transakcích, včetně obchodního případu.
  • Vaše osobní údaje (identifikační údaje, kontaktní údaje, skeny smluv, data uskutečnění - uzavřené i neuzavřené obchody) budou dále zpracovávány v systému Stormware, který slouží k evidenci a kontrole podnikatelských subjektů, včetně ostatních zákazníků, a k vytvoření databáze klientů. Dále také jako prodejní software.

Právní základ

Firma Střechy Bohemia s.r.o. je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování, které je nezbytné pro plnění právních povinností stanovených zákonem a pro plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů.

Poskytnutí osobních údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné navázat obchodní spolupráci nebo v ní pokračovat.

Zpracovatelé

Vaše osobní údaje budou v rámci Vašich vztahů s firmou Střechy Bohemia s.r.o. zpracovávat Roman Kučera st. jednatel společnosti a Roman Kučera ml. zástupcem jednatele s bydlištěm Chlebov 60, 392 01, Soběslav, kteří budou také Vaší kontaktní osobou. V případě ukončení spolupráce mezi jednatelem nebo zástupcem a firmou střechy Bohemia s.r.o. bude Vaše komunikace automaticky přesměrována po nezbytnou dobu na firmu Střechy Bohemia s.r.o., která Vám následně přidělí nového zástupce.

Shromažďováním a zadáváním Vašich osobních údajů do systémů Stormware je pověřena firmou Střechy Bohemia s.r.o. Systém Stormware je spravován externí IT společností IPEXO s.r.o.

Příjemci

Osobní údaje zjištěné v rámci povinné identifikace a kontroly Zájemce mohou být předávány příslušným státním úřadům (Finanční analytický úřad). Základní údaje o Vašich transakcích budou předávány firmě Střechy Bohemia s.r.o..

Doba uchování

Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání spolupráce s firmou Střechy Bohemia s.r.o. Po ukončení spolupráce si firma Střechy Bohemia s.r.o. ponechá jen osobní údaje a dokumenty nezbytné pro plnění zákonných povinností a ochranu jejích oprávněných zájmů (např. z důvodu reklamace nebo soudního sporu), a to po dobu 10 let.

Stormware bude uchovávat základní profil Zájemce v systému Pohoda JAZZ pro evidenční účely a účely případné budoucí spolupráce po dobu nejvýše 10 let.

Údaje v systému Pohoda budou ve Stormware uchovávány po dobu 6 měsíců v případě neuskutečněného obchodu prostřednictvím firmy Střechy Bohemia s.r.o. nebo po dobu 10 let od uzavření obchodu prostřednictvím firmy Střechy Bohemia s.r.o.

Práva subjektu údajů

Máte právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz (po uplynutí doby uchování nebo pokud bude vznesena oprávněná námitka proti zpracování), popřípadě na omezení zpracování.

Proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávěných zájmů Střechy Bohemia s.r.o. a Stormware můžete kdykoli vznést nímutku a osobné údaje budou vymazány. Pokud na firmu Střechy Bohemia s.r.o. nebo Stromware neprokážou závažné oprávněné důvody pro zpravování, které převažují nad vašimi zájjmy nebo právy.

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Souhlasím s oslovováním pomocí Emailu, Telefonu, SMS, Dopisu. Souhlasím se zveřejněním fotek na sociálních sítích Facebook a Instagram za účelem referencí.

Máte zájem o střechu,
která přežije celé generace?

Potřebujete znát další důvody, proč si zvolit právě nás? Klidně se
zeptejte přes poptávkový formulář.

1

Máme zkušenosti a ručíme za kvalitu

Za 26 let existence firmy máme drahé a těžce nabyté zkušenosti. Za svou práci ručíme.

2

Jsme cenově dostupní

Jen na Vás záleží, kolik investujete do střechy. Nejdražší není vždy nejlepší.

3

Poskytujeme časovou flexibilitu

Každý den v terénu, nonstop na telefonu i e-mailu. Rádi pomůžeme.

4

Pravidelně (se) školíme

Rok co rok, zimu co zimu, podstupujeme teoretické a praktické školení.

5

Získáváme ocenění a diplomy

Vlastníme mnohá ocenění a různé diplomy. Jsme na to patřičně hrdí.

6

Klienti si nás váží

Zeptejte se našich zákazníků a uvidíte sami. Naše motto: Slovo chlapa a férové jednání.

Poptávkový formulář