Všeobecné obchodní podmínky

Společnost

 • Střechy Bohemia s.r.o.
 • IČ: 25176072
 • DIČ: CZ25176072
 • Se sídlem: Chlebov 60, 392 01 Soběslav, Česká republika
 • Zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích C7884/KSCB

Obecná část

 • Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro veškeré dodávky uskutečňované firmou Střechy Bohemia s.r.o. Veškeré odchylky od VOP vyžadují samostatnou písemnou dohodu. VOP jsou nedílnou součástí kupních smluv, smluv o dílo, dodávkách a odběru zboží. V případech výslovně neupravených těmito všeobecnými obchodními podmínkami platí práva a povinnosti obsažené v jednotlivých kupních smlouvách a dále příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Cena díla či služeb a platební podmínky

 • Ceny jednotlivých služeb jsou vždy odlišné dle technického stavu předmětů, jež mají být předmětem smlouvy o dílo nebo služby, opravy a úpravy, umístění, jakož i požadavky objednatele s ohledem na druh materiálu a rozsah prací. Ceny díla či služby se proto stanoví vždy individuálně pro konkrétní případ, a to dohodou stran. Vystaví-li objednatel objednávku, která je natolik určitá, že je pro zhotovitele akceptovatelná a zhotovitel tuto akceptuje, má se za to, že se smluvní strany dohodly na ceně díla či služby a podmínkách jejich realizace. Objednatel bere na vědomí, že cena díla je vždy stanovena bez dalších více prací a okolností a dále bez daně z přidané hodnoty a bere na vědomí, že zhotovitel je plátcem DPH a je tak povinen k fakturované ceně díla připočíst DPH v zákonné výši k datu zdanitelného plnění.
 • Cenu za provedené služby se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli na základě řádného účetního dokladu (faktury). Podkladem pro vystavení faktury bude doklad o předání zboží, tj. buď dodací list anebo oběma smluvními stranami podepsaný protokol o předání zboží (dodací list) anebo v případě zálohových faktur řádně uzavřená smlouva, jež je právním titulem pro vystavení faktury. Faktura musí mít vždy náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty. Splatnost faktury činí 15 dnů ode dne jejího vystavení.
 • Dnem úhrady se rozumí připsání částky na účet zhotovitele.
 • Před úhradou závdavku objednatelem není zhotovitel povinen zahájit jakoukoli činnost ve prospěch objednatele.
 • Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel je oprávněn vystavovat objednateli zálohové faktury znějící v součtu až na 100 % hodnoty kontraktu, přičemž hodnotou kontraktu se rozumí předpokládaná celková cena díla včetně DPH.
 • Objednatel bere na vědomí, že cena stanovená na základě dohody smluvních stran (zhotovitele a objednatel) je stanovena s ohledem na povahu tohoto služby, nikoli dle úplného rozpočtu a že tato cena může být zhotovitelem přiměřeně zvýšena. Na základě písemného doobjednání, dalších více pracích, dodávkách energie a jiného rozšíření či omezení rozsahu díla či služeb předem nebo na místě v průběhu realizace.
 • Objednatel není oprávněn provést na nároky zhotovitele jakékoli jednostranné započtení pohledávek.

Staveniště, provádění servisu

 • Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby (s výjimkou práv vlastníků) nejpozději v termínu stanoveném ve smlouvě (objednávce), pokud se strany nedohodnou jinak.
 • Objednatel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené nejsou zahrnuty ve sjednané ceně díla, jdou k tíži objednatele a nebudou objednateli zhotovitelem hrazeny. Objednatel nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku počínání objednatele či osoby třetí na staveništi. Rovněž nese odpovědnost na případné poškození či zcizení strojů, zařízení, nástrojů, nářadí a jiných movitých věcí ve vlastnictví zhotovitele vnesených na staveniště. Objednatel má také plnou odpovědnost za škody způsobené na stavběv důsledku vyšší moci. S tím je povinen počítat a případně stavbu řádně pojistit.
 • Objednatel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů, avšak ne dále než 50m od místa stavby. Porušení této povinnosti je hrubým porušením této smlouvy.
 • Frima/technik nezodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečíní jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů.
 • Pokud v průběhu prací objednatel nebo jiná třetí strana jakýmkoli způsobem změní či upraví technické podmínky provádění díla, jeho rozsah či jinak změní jeho specifikaci, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré vynaložené náklady a cenu víceprací na provedení této změny a souhlasit s ekvivalentní úpravu harmonogramu provádění díla.
 • Zhotovitel však není povinen požadavek na změny akceptovat. Pokud jsou v rozporu např. ČSN, EN, PD atd.

Vyšší moc

 • Pro účely těchto podmínek se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách jednotlivých uzavíraných smluv a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, epidemie, živelné a klimatické pohromy, apod.
 • Pokud se splnění některé ze smluv uzavřené mezi zhotovitelem na straně jedné a objednatelem na straně druhé stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.

Závěrečná ujednání

 • V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ujednání.
 • Smluvní strany jsou si povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením.
 • Změny nebo doplnění jednotlivých smluv a obchodních podmínek, jakož i jejích příloh vyžadují formu písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami. To samé platí i pro vzdání se písemné formy. Jednotlivé dodatky musí být datovány.
 • Chce-li některá ze stran od smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem na straně jedné a objednatelem na straně druhé odstoupit na základě jednotlivých smluv či těchto podmínek, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje.
 • V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje.
 • Odstoupí-li některá ze smluvních stran od jednotlivých smluv na základě ujednání z této smlouvy či těchto podmínek, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
  • Zhotovitel provede soupis všech provedených prací a materiálu oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
  • Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a materiálu a zpracuje “dílčí konečný daňový doklad.”
  • Zhotovitel vyzve objednatel k “dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit “dílčí přejímací řízení.”
  • Objednatel uhradí zhotoviteli částku, vyúčtovanou zhotovitelem v dílčím konečném daňovém dokladu do tří dnů ode dne ukončení dílčího přejímacího řízení.
  • Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající na jinou stranu jen s písemným souhlasem druhého smluvního partnera.
 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách zhotovitele strechybohemia.cz a dále je na tyto odkazováno v každé dílčí smlouvě, objednávce či e-mailu. Objednáním si zboží či služeb u zhotovitele se má za to, že objednatel byl řádně seznámen s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a s těmito projevil souhlas, neboť tvoří nedílnou součást smlouvy uzavírané či uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé. Existují-li na straně objednatele rovněž všeobecné obchodní podmínky, a to pro odběratelské vztahy, tyto všeobecné obchodní podmínky mají před nimi přednost. Práva a povinnosti smluvních stran tak budou obsažena toliko v právních normách, jednotlivých smlouvách a těchto všeobecných obchodních podmínkách.
 • Veškeré smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem na straně jedné a objednatelem na straně druhé a právní vztahy s těmito související se řídí právním řádem České republiky, a to především občanským zákoníkem jakož i dalšími právními předpisy.
 • Žádný z účastníků jednotlivých smluv uzavíraných mezi zhotovitelem na straně jedné a objednatelem na straně druhé není oprávněn jakoukoli formou informovat nepovolané třetí osoby o obsahu práv a povinností vyplývajících pro každého z nich z jednotlivých smluv uzavřených mezi zhotovitelem a objednatelem, nebude-li v této otázce mezi nimi výslovně ujednáno jinak. Prokazatelné porušení této povinnosti zakládá dotčenému účastníkovi právo domáhat se náhrady škody tímto jednáním vzniklé.
 • Doručování písemností souvisejících se smlouvami, jichž jsou tyto podmínkou přílohou, je možné písemně prostřednictvím doručovatele pošty do sídla účastníků této smlouvy uvedených v záhlaví této smlouvy. Nedojde-li k doručení písemnosti druhé smluvní straně či bude-li sporným datum doručení písemnosti, považuje se za termín doručení třetí den po prokazatelném odeslání písemnosti. Doručování je možné rovněž prostřednictvím emailu. Elektronické adresy účastníků této smlouvy, na které je možné činit právní úkony i bez certifikovaného podpisu, jsou uvedeny v záhlaví smlouvy či se jedná o adresy oběma stranám známé a ztotožnitelné. Emailová zpráva je prokazatelně doručená v případě, kdy bude doručení prokázáno:
  • odesláním emailové zprávy
  • doručením doručenky odesilateli o přijetí zprávy do emailové schránky adresáta -při současném splnění podmínky, že adresátem nebo/a odesílatelem budou emailové adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
 • Práva a povinnosti z jednotlivých smluv na něž se vztahují tyto Všeobecné obchodní podmínky přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran.

Máte zájem o střechu,
která přežije celé generace?

Potřebujete znát další důvody, proč si zvolit právě nás? Klidně se
zeptejte přes poptávkový formulář.

1

Máme zkušenosti a ručíme za kvalitu

Za 25 let existence firmy máme drahé a těžce nabyté zkušenosti. Za svou práci ručíme.

2

Jsme cenově dostupní

Jen na Vás záleží, kolik investujete do střechy. Nejdražší není vždy nejlepší.

3

Poskytujeme časovou flexibilitu

Každý den v terénu, nonstop na telefonu i e-mailu. Rádi pomůžeme.

4

Pravidelně (se) školíme

Rok co rok, zimu co zimu, podstupujeme teoretické a praktické školení.

5

Získáváme ocenění a diplomy

Vlastníme mnohá ocenění a různé diplomy. Jsme na to patřičně hrdí.

6

Klienti si nás váží

Zeptejte se našich zákazníků a uvidíte sami. Naše motto: Slovo chlapa a férové jednání.

Poptávkový formulář